Logo
ประชาสัมพันธ์ การประกวดแผนธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ (RRR  AWORD) ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ SME กำหนดการส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ไม่เกิน 16.30 น.

ดาวน์โหลด


เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... (11/09/2018) [อ่าน 292]
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความ กลอนสุภาพ และ Animation... (16/08/2018) [อ่าน 256]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561... (20/03/2018) [อ่าน 510]
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ... (20/03/2018) [อ่าน 461]
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... (07/03/2018) [อ่าน 873]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved