Logo
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  1. การเขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point


  2. การเขียนบทกลอนสุภาพ กลอนแปด ความยาว 4 บท 16 คำกลอน


  3. การทำผลงานการ์ตูน Animation ความยาวไม่เกิน 10 นาที บันทึกลงแผ่น CD/DVD


ผลงานทั้ง 3 ประเภทส่งที่งานวิทยบริการและห้องสมุด กรุณาส่งก่อน 17 สิงหาคม 2561

เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... (11/09/2018) [อ่าน 324]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561... (20/03/2018) [อ่าน 541]
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ... (20/03/2018) [อ่าน 488]
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... (07/03/2018) [อ่าน 901]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560... (20/07/2017) [อ่าน 898]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved