บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์ 


Kanongdech

นายคนองเดช  ดาวสุข

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

kriangsak chalad

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  ฉลาด

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายยุทธพงษ์ อาจกล้า

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายจีรพงษ์ สลีแดง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

apichart

นายอภิชาติ  ชาติยาภา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์