บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


siripan

นางสิริพรรณ  กันมาเวียง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

manasanan

นางสาวมนัสนันท์  อินสุ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

teachernew

นางดุษฎี  ใจบุญ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

nachanok

นางสาวณชนก  ปีไธสง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

teachernew

นายสุรศักดิ์  ปอกเครือ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

waraporn

นางวราภรณ์  ยศสมสาย

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

teachernew

Mr.Isa Mohamadou Madaki

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

teachernew

Mr.Andy Ria Quibg

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์