บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


rattana

นางสาวรัตนา  แก้วบุญเรือง

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

mayuree

นางสาวมยุรี  พงษ์ศิริจันทร์

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ รต.นครินทร์ สนมฉ่ำ

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

amnart

นายอำนาจ  กาศเกษม

ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ