บุคลากรแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 


Pitoon

นายไพฑูรย์  วิจารณ์

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

nakarin

นายนครินทร์  ยมสาธาร

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

Niran

นายนิรันดร์  แก้วบุญเรือง

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

kriangsak piang

นายเกรียงศักดิ์  เปียงกา

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

dechpong

นายเดชพงษ์  เลางาม

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง