บุคลากรแผนกวิชาชีพเฉพาะทางอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 


Pitoon

ว่าที่ รต.เกรียงศักดิ์  ฉลาด

หัวหน้าแผนกวิชาชีพเฉพาะทางฯ

นายคนองเดช ดาวสุข

ครูแผนกวิชาชีพเฉพาะทางฯ

นายไพฑูรย์  วิจารณ์

ครูแผนกวิชาชีพเฉพาะทางฯ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์/แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์,

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง