บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 


prapas

นายประภัสสร์  ตาบุตรวงศ์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

paskorn

นายพัสกร  วงศ์ปัญญาวุธ

ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Tanapong

นายธนพงษ์  กฤตธรรมรัตน์

ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายณัฐพล มีทรัพย์

ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน