Logo
Untitled Document
นายวิเชียร งามจันทราทิพย์
เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2500
อายุราชการ 34 ปี
วิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปม. ประโยคครูมัธยม เทคนิคกรุงเทพ
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งครู (18 ก.ค. 2523 ถึง 30 ก.ย. 2541) รวมเวลาทั้งสิ้น 18 ปี

ที่ ตำแหน่ง/วิทยาลัย
1 ครู ระดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
2 ครู ระดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
3 ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
4 ครู ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
5 ครู ทำหน้าที่หัวหน้าคณะวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2557) รวมเวลาทั้งสิ้น 16 ปี

ที่ ตำแหน่ง/วิทยาลัย
1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด (3 ปี)
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง (3 ปี)
3 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
4 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ที่ ตำแหน่ง/วิทยาลัย
1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน(1 ปี)
2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ (26 ตุลาคม 2558-ปัจจุบัน)

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved