Logo

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะเดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งจัดตั้งตามโครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง และด้านครุภัณฑ์การศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 372,470,600.00 บาท ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ”

 

      ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภท วิชาพาณิชยกรรม จำนวน 6 หลักสูตร คือ ระดับ ปวช. เปิดสอน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 698คน มีบุคลากรจำนวน 49 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 1 คน ครูประจำ (ช่วยราชการ) จำนวน 6 คน ครูประจำ (ครูผู้ช่วย) 7 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 20 คน สถานศึกษามีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี และในปีการศึกษา 2553 จะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ รวมทั้งหมดจำนวน 158 คน 

  
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีพื้นที่โดยรอบ 95 ไร่ โดยมีอาคารสถานที่ ดังนี้
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง
2. อาคารฝึกปฏิบัติช่างอุตสาหกรรม 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง
3. อาคารอำนวยการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
4. หอสมุดกลางและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
5. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร 
6. อาคารพัสดุ 1 หลัง
7. บ้านพักผู้บริหาร และอาคารบ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่


 

 

 

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved