Logo

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน เป็นการถาวร (Fix it Center)


serCom

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved