Logo

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 

สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560


สาขางาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น
ทวิภาคี ทวิภาคี ทวิภาคี
ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง ชาย หญิง รวม ยอดตกค้าง คน
ยานยนต์ กลุ่ม 1 23 0 23 0 39 0 39 0 40 0 40 30 132
ยานยนต์ กลุ่ม 2 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 33 59
เครื่องมือกล 24 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
โครงสร้าง 25 0 25 0 17 0 17 0 26 0 26 36 104
ไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 16 8 24 0 26 11 37 0 19 8 27 34 122
ไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 2 16 7 23 0 0 0 0 0 22 4 26 35 84
ซ่อมบำรุงเครื่องกลฯ 0 0 0 0 17 2 19 0 21 0 21 15 55
รวม 130 17 147 0 99 13 112 0 128 12 140 183 582
ทวิภาคี ทวิภาคี ปกติ  
การบัญชี 1 13 14 0 0 28 28 0 2 23 25 26 93
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 20 0 6 20 26 0 1 15 16 27 89
การขาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
รวม 11 23 34 0 6 48 54 0 3 38 41 60 189
รวมทั้งหมด 141 40 181 0 105 61 166 0 131 50 181 243 771
รวม ปวช.ทุกชั้นปี 181 166 181 243 771

 

สรุปจำนวนนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560


สาขางาน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น
ทวิภาคี ทวิภาคี
ชาย หญิง

ยอดตกค้าง

ชาย หญิง ยอดตกค้าง (คน)
ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 รวม ปวช. ม.6 ปวช. ม.6 รวม
เทคนิคยานยนต์ 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 18 51
บำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรม 9 0 0 0 9 0 19 0 0 0 19 0 28
เครื่องมือกล 11 0 0 0 11 0 15 0 0 0 15 0 26
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 13 9 0 0 22 0 6 24 0 0 30 17 69
ไฟฟ้ากำลัง ห้อง 1 12 0 4 0 16 0 13 0 2 0 15 4 35
ไฟฟ้ากำลัง ห้อง 2 15 0 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 14 0 3 0 17 7 24
เทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 4 17
รวม 93 9 7 0 109 0 80 24 5 0 109 59 277
ทวิภาคี ทวิภาคี
การบัญชี 0 3 25 10 38 0 0 2 22 8 32 4 74
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 0 21 0 25 0 0 0 0 0 0 3 28
เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 6 0 26 0 32 1 33
รวม 4 3 46 10 63 0 6 2 48 8 64 8 135
รวมทั้งหมด 97 12 53 10 172 0 86 26 53 8 173 67 412
รวม ปวส.ทั้งสิ้น 172 173 67 412

  สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปี 2560
  ปวช.1-3       771 คน
  ปวส.1-2       412 คน
  รวมทั้งสิ้น     1,183 คน
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 งานทะเบียน วทก.กฟผ.แม่เมาะ
 
  สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีอื่น ๆ
   ปี 2559
   ปี 2558
   ปี 2557
   ปี 2556
   ปี 2555
   ปี 2554
   ปี 2553
 

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved