Logo

ปรัชญา
      การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
      มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ
      1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
      2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
      3. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      4. บริการวิชาชีพสู่สังคม
      5. พัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
      6. พัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการMae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved